Medezeggenschapsraad


Momenteel bestaat de MR van Obs De Stapsteen uit 4 leden.

De personele geleding:

Karin Bongaards Secretaris
Kimberley Harreman Lid


De ouder geleding:

Erik van den Bosch Voorzitter
Renate Hoogendoorn Lid
 


Vergaderdata 2018-2019


 


Agenda's en notulen