Medezeggenschapsraad


Momenteel bestaat de MR van Obs De Stapsteen uit 6 leden.

De personele geleding:

Leoni Verlaan* Lid
Karin Bongaards Secretaris
Kimberley Harreman* Lid

* Tijdens het zwangerschapsverlof van Kimberley Harreman wordt zij vervangen door Leoni Verlaan.

De ouder geleding:

Erik van den Bosch Voorzitter
Renate Hoogendoorn Lid
 


Vergaderdata 2017-2018


 


Agenda punten afgelopen vergaderingen


 
Wat verder ter sprake kwam:
Het aantal leerlingen wat op de Stapsteen onderwijs krijgt en staat ingeschreven wordt nauw gevolgd door de MR. Wij zijn blij te zien dat we tot een stabiel aantal leerlingen zijn gekomen boven de 100 kinderen. Ook volgend schooljaar (2018/2019) draaien we met vier groepen. Uiteraard hopen we dat er nog meer aanmeldingen komen vanuit alle kernen rondom onze school. Wellicht pronken we te weinig met onze goede leerresultaten.
MR ouders zijn aangesproken door diverse ouders of er een informatieavond kan komen over Snappet. Dit wordt ingepland. (11-12-2017)


Agenda's en notulen
Nieuwsbrieven MR


nieuwsbrief mei