Protocollen


Protocollen kunnen helpen bij het bepalen van de juiste stappen om te komen tot oplossingen. Ook op Obs De Stapsteen gebruiken we protocollen. Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Daarnaast zijn er ook richtlijnen en lijsten van afspraken en regels. Door deze schriftelijk vastgelegde afspraken proberen we duidelijkheid te scheppen en daardoor de samenwerking  tussen school, ouders en kind te vergroten.

 

Schoolregels
Een goed contact tussen school en thuis is erg belangrijk. We hebben gemerkt dat duidelijkheid omtrent regels en afspraken in en om de school daarbij een belangrijke bijdrage kan leveren. Wat mogen en moeten we van elkaar verwachten? Daarom een overzicht van een aantal belangrijke schoolregels.
 
Download: Schoolregels
 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Dit document beschrijft het zorgprofiel van Obs De Stapsteen. Deze beschrijving is het uitgangspunt voor het inrichten van het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, het bepalen van de grenzen van de zorg en het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan rondom zorgplicht en ‘passend onderwijs’. 

Download: Ondersteuningsprofiel Obs De Stapsteen

Protocol medische handelingen
Alle scholen binnen O2A5 hebben het protocol ‘Medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen’ opgesteld, een handreiking voor de school en haar leerkrachten hoe in deze situaties te handelen.

Download: Toestemmingsformulier (verstrekken van ‘eenvoudige’ pijnstillers)

Protocol voor schorsing en verwijdering
Alle scholen binnen O2A5 hebben het protocol ‘’Schorsing en verwijdering van leerlingen" opgesteld, een handreiking voor de school en haar leerkrachten hoe in deze situaties te handelen.

Download: Protocol schorsing en verwijdering
 
Gescheiden ouders
Op de school rust een informatieplicht aan beide ouders die het ouderlijk gezag hebben. Onder informatie in deze wordt verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie zoals rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids en ouderavonden.

Download: Protocol Gescheiden ouders
 
Beleid Sociale Veiligheid
Pesten komt helaas op iedere school wel eens voor, ook bij ons kan dat gebeuren. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Het beleidsplan Sociale veiligheid helpt ons daarbij.
 
Download: Beleid Sociale Veiligheid

Gedragscode Stichting O2A5
In overleg met bestuur van de Stichting O2A5 is een algemeen gedragsprotocol opgesteld.

Download: Gedragscode O2A5
 
Protocol hoofdluis
Hoofdluis is een veel voorkomend probleem bij kinderen. Absoluut geen schande; er niets aan doen wel. We proberen ervoor te zorgen dat na elke vakantie de kinderen gecontroleerd worden. Alle inspanningen zijn gericht op een vroegtijdige signalering van hoofdluis door middel van de consequente en systematische controle, het informeren van ouders en het appelleren op behandeling van hoofdluis door de ouders. 
 
Download: Protocol hoofdluis
Download: Informatiebrief ouders
 
Deze website en WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens)
We proberen deze website zo up to date mogelijk te houden. De site bevat informatie over de school voor ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden. Zoals u wellicht heeft gezien, bevat onze SchoolApp en de website veel foto’s. In de schoolgids maken we elk jaar de ouders erop attent dat men kan aangeven liever geen foto’s op de site te hebben van hun kind(eren). 
In het kader van WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) hier een aantal voorwaarden die voor ons belangrijk zijn en waar we ons aan houden:
 
- Deze website bevat up to date informatie over de school voor ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden.
- Op de website of documenten op de website worden nooit de achternamen (volledige namen) van de kinderen vermeld.
- De directie van de school is verantwoordelijk voor de inhoud van de schoolwebsite.
- Foto’s worden in een lage resolutie op de site geplaatst of onder een inlog voor ouders.
- Indien ouders niet willen dat foto's waar zijzelf of hun kinderen op staan gebruikt worden op de schoolwebsite, dienen ze de school hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
- Ouders, leerkrachten en kinderen hebben te allen tijde, het recht om bepaalde foto's of teksten te laten verwijderen of aan te laten passen. Dit dienen ze aan de ict – coördinator door te geven.
- Ouders die in school, of tijdens uitstapjes  zelf foto's  maken van activiteiten, vragen we heel nadrukkelijk dit ook met bovenstaande aandachtspunten in gedachten te doen.